174 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

]

รวมเข้าชม 3 , เข้าชมวันนี้ 3 

            เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น.
           ส่วนหอสมุดกลาง จัดอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร เรื่อง “การลงรายการบรรณานุกรมสำหรั
บหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Cataloging Modul)” ผ่านโปรแกรม ZOOM
          วิทยากร โดย บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ส่วนหอสมุดกลาง
1. นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ บรรณารักษ์ชำนาญการ
2. นางนวพร เอะเวอร์เรทท์ บรรณารักษ์
3. นางสาวเนตรนภา จรรยา บรรณารักษ์
ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 52 รูป/คน
        ประเด็น/เนื้อหา
1. การลงรายการบรรณานุกรมรูปแบบมาตรฐาน หนังสือภาษาไทย
2. การลงรายการบรรณานุกรมรูปแบบมาตรฐาน หนังสือภาษาอังกฤษ
3. รูปแบบการลงรายการหลักชื่อบุคคล เขตข้อมูลผู้แต่งและหัวเรื่อง (พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์, สมเด็จพระสังฆราชฯ และพระภิกษุ)
4. ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชิวทยาลัย

Recommended Posts