47 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

]วันที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานประกันคุณภาพจัดโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงานกับวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี มีพระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ ผู้ทรงคุณวุฒิ พระมหาเผื่อน กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และนางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพเป็นวิทยากรให้ความรู้และร่วมแเลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีเข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จำนวน 20 รูป/คน

สำนักงานประกันคุณภาพ

Recommended Posts