177 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ได้แก่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งได้มีการสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. แล้วนั้น

บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามประกาศแนบท้าย ดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

Recommended Posts