420 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย
ที่ ๑๗๖๒/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙

จึงแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.
ณัทธีร์ ศรีดี อายุ ๔๘ ปี วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙, พร.บ. (รัฐศาสตร์), ศศ.ม. (จริยศาสตร์), Ph.D
(Philosophy and Religion) ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๒๓๑๐๑๔ สังกัดภาควิชา
ศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ฝ่ายบริหาร

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts