329 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๑๗๖๑/ ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งรักษาการหัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์

เพื่อให้การบริหารงานและการจัดการศึกษา ของภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐

จึงแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหาอดิเดช
ฉายา สติวโร นามสกุล สุขวัฒนวดี อายุ ๔๔ พรรษา ๑๗ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙, บธ.บ. (การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) เลขที่ ๑๒๒๑๐๐๘
สังกัดภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าภาควิชา
พระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts