245 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๑๗๖๓/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙

จึงแต่งตั้งให้ พระมหาสุขสันดิ์
สุขวฑฺฒโน นามสกุล แก้วมณี อายุ ๔๕ พรรษา ๒๕ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๕, พธ.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา), รป.บ. (บริหารรัฐกิจ), ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ), ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา),
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่
๐๒๒๑๐๐๔ สังกัดภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts