408 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๑๗๑๒/๒๕๖๕
 
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักงานคณบดี
เพื่อให้การบริหารงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
 
จึงแต่งตั้งให้ พระมหาฉัตรชัย ฉายา ธมฺมวรเมธี
นามสกุล ทันบาล อายุ ๓๐ พรรษา ๘ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๐๔๒๐๐๑ สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

Recommended Posts