227 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

****************************

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

กลุ่มตำแหน่ง ประเภท วิชาการ จำนวน ๑๙ รูป/คน คือ

สังกัด   ตำแหน่ง         เลขที่             ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

          หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

                    อาจารย์           ๑๐๑๑๐๐๓       พระมหานพพร ปุญฺญชโย (บุญญธรรม)

อาจารย์           ๑๐๑๗๐๐๑       นายสมบัติ  วงศ์กำแหง

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์

อาจารย์          ๐๕๔๗๐๐๖       พระอุดมบัณฑิต สุทฺธิญาณเมธี (สีไม้)

          ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

อาจารย์           ๐๓๓๗๐๐๒       พระสุรชัย สุรชโย (หงส์ตระกูล)

อาจารย์           ๐๓๓๗๐๐๓       นายเผด็จ  จงสกุลศิริ

อาจารย์           ๐๓๓๗๐๑๕       ๑. นายสุทิศ สวัสดี   ๒. นายรัตพีรพัฒน์  ทะมานนท์

อาจารย์          ๐๓๔๗๐๓๒       นางสาวณัชชา  อมราภรณ์

          หลักสูตร พธ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

อาจารย์           ๐๓๓๗๐๑๐       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

อาจารย์           ๐๓๓๗๐๑๑       นายสิทธิชัย ธารพล

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

อาจารย์          ๐๓๔๗๐๑๕       พระเทิดศักดิ์ สตฺตินฺธโร (ศรีวิรัตน์)

อาจารย์          ๐๓๔๗๐๑๖       พระมหาทรงวิทย์ วริทฺธิฐายี (ศิริ)

อาจารย์          ๐๓๔๗๐๒๖       นางสาวอภัสราพร หงษ์วิลัย

อาจารย์          ๐๓๔๗๐๒๗       พระครูปรีชากิจจาทร ปญฺญาธโร (ถนอมศักดิ์ จันทา)

อาจารย์          ๐๓๔๗๐๒๘       นายคณพศ ภูมิสิทธิ์

อาจารย์          ๐๓๔๗๐๐๕       พระวชิรวิชญ์  ฐิตวํโส (ภัทรเกียรตินันท์)

อาจารย์          ๐๓๔๗๐๐๘       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่นอารมณ์ จันทิมาชัยอมร

อาจารย์          ๐๓๔๗๐๒๐       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

 

          หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

อาจารย์           ๐๕๒๗๐๐๒       ศาสตราจารย์เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

                   อาจารย์          ๑๑๓๗๐๐๓       Ven.Ugyen Tshering

อาจารย์           ๑๑๓๗๐๐๗       นายณฐภัทร อ่ำพันธุ์

          หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

อาจารย์          ๑๕๘๗๐๑๒        -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

          วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

                    อาจารย์           ๑๕๘๑๐๑๓       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชา คือวิชาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ บรรพชิต ให้ห่มดอง รัดอก สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

๓. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ สอบโดยเคร่งครัด

๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๐  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง

*ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

Recommended Posts