140 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

****************************

          ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

บุคลากร กลุ่มตำแหน่ง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๒๒ รูป/คน คือ

         สังกัด         ตำแหน่ง                          เลขที่             ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

         สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานอธิการบดี

นักวิชาการศึกษา                 ๐๑๒๒๐๐๙      พระมหาสาม อคฺคธมฺโม (แสงวงค์)

นักจัดการงานทั่วไป              ๐๑๒๒๐๑๐      ๑. พระครูใบฎีการัชพล ปภสฺสโร (เหลืองทองเปลว) ๒. พระมหากฤษดา ขนฺตฺยาภินนฺโท (เสือสา)

นักวิชาการศึกษา                 ๐๑๒๒๐๑๒     

๑. นายชรินทร์ พุ่มพวง

๒. นายภูวนัย ปริศนา

๓. พระครูใบฎีกาณัฐกิต มหิสฺสโร (อนุรักษ์ตระกูล)

๔. นายนพดล สีทอง

๕. นายวุฒิศักดิ์ บุญมาก

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม     

นักจัดการงานทั่วไป              ๐๘๑๒๐๐๑      -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม     

นักจัดการงานทั่วไป              ๐๘๒๒๐๐๑      พระสมุห์ประสิทธิ์ วิชโย (แก่นชา)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี             

นักทรัพยากรบุคคล               ๐๐๑๒๐๑๗

๑. นายดอน สตาเจริญ

๒. นายเกรียงไกร พัฒนะโชติ

๓. นายรพีภัทร เปาวะนา

นักจัดการงานทั่วไป              ๐๐๒๒๐๐๕      -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี

นักวิชาการการเงินและบัญชี     ๐๐๒๒๐๐๙      พระพุทธพร พุทฺธวโร (ลพทองคำ)

กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี

นิติกร                             ๐๐๑๒๐๑๘      -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

นักวิชาการศึกษา                 ๐๐๓๒๐๒๐      -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

 นักจัดการงานทั่วไป              ๓๔๑๒๐๐๑      ๑. พระมหาพชรพล พชรเมโธ (พื้นบาท) ๒. พระมหาศิริศักดิ์ สาสนเมธี (ธีรวุฒิธรรมกุล)

เจ้าหน้าที่ธุรการ                  ๓๔๑๓๐๐๑      -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ  สำนักงานอธิการบดี

 นักจัดการงานทั่วไป              ๐๑๕๒๐๐๒      นางสาวสมฤทัย บุญคำมูล

สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ 

 นักวิชาการศึกษา                 ๐๔๑๒๐๐๒      -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

กองวิเทศสัมพันธ์                  

นักจัดการงานทั่วไป              ๐๐๗๒๐๐๓      นายศิโรดม วชิรวราภรณ์

นักวิชาการศึกษา                 ๐๐๗๒๐๐๕      พระธนพล วรสีหพโล (วระสิงห์)

นักวิเทศสัมพันธ์                   ๐๐๗๒๐๑๗

๑. นายลิขิต บุญละคร

๒. นายกิตติชาติ ละเอียด

๓. นายธานินท์ เมียส

วิทยาลัยพระธรรมทูต 

นักวิชาการศึกษา                 ๐๑๓๒๐๐๒      พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท (เบ้าทอง)

สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

นักจัดการงานทั่วไป              ๑๔๒๒๐๐๑      -ไม่มีผู้เข้าสอบข้อเขียน-

 

ลูกจ้าง กลุ่มตำแหน่ง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๔ รูป/คน คือ

สังกัด   ตำแหน่ง                             เลขที่             ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม     

นักจัดการงานทั่วไป                 ๑๐๒๘๐๐๗       พระมหาสมชาย ปญฺญาวชิโร (ศรีสมพงษ์)

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์

          นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๒๒๘๐๐๒       พระมหากิตติมศักดิ์ ถิรวชิโร (กลั่นแสง)

หลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์

นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๒๓๘๐๐๓       พระมหาชัยพร อมรปญฺโญ (ฤทธิ์กระจ่าง)

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์      

นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๕๒๘๐๐๕       นางสาวณกาณฑ์ หิรัญวัชรปภา

ส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา

          นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๖๑๘๐๐๑       –ไม่มีผู้เข้าสอบข้อเขียน-

นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๖๑๘๐๐๒       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์     

          นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๕๔๘๐๐๑       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายช่างเทคนิค                      ๐๑๕๙๐๐๓       -ไม่มีผู้สมัคร-

          เกณฑ์การตัดสิน

ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติตรงตามประกาศเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

                  ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยทางกลุ่มงานบริหารงานบุคคล จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบในภายหลัง และให้ท่านคอยติดตามประกาศ
ณ เว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (www.central.mcu.ac.th)

         ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ บรรพชิต ให้ห่มดอง รัดอก สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

๓. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ สอบโดยเคร่งครัด

๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง

*ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

Recommended Posts