10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

กองคลังและทรัยพ์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บริการให้นิสิตสามารถดาวน์โหลดใบเสร็จออนไลน์ได้แล้ว
ในเวบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่  https://regweb.mcu.ac.th/  เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนิสิตสามารถ คลิกไปที่เมนู พิมพ์ใบเสร็จ 
**ในกรณีไม่ขึ้นใบเสร็จรับเงิน ให้ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล หรืองานทะเบียนและวัดผลในส่วนของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ เพื่อเซตในปฏิทินการศึกษา
** ดาวโหลดคู่มือได้ที่ https://fin.mcu.ac.th/?page_id=924

กองคลังและทรัพย์สิน

Recommended Posts