8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ด้วยวิทยาลัยสงฆ์พะเยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั …

The post กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ พ.ศ. 2565 first appeared on มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

Recommended Posts