6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์  ภูริปญโญ (กัติยัง), ผศ.ดร. อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้ารับรางวัลการร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ Thailand Research Expo 2022 จัดโดย…กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช) National Research Council of Thailand (NRCT) ในระหว่างวันที่ ๑-๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มี…สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทั่วประเทศ โดยร่วมนำเสนอผลงานการวิจัยในหัวข้อ “พุทธนวัตกรรมและการยกระดับคุณภาพด้วยเตาเผาศพอัจฉริยะ เพื่อลดปริมาณสารก่อมะเร็ง” ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช) ในงบประมาณปี ๒๕๖๔ มีนักวิจัยจากหลากหลาย ประชาชนเข้าร่วมมหกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts