69 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ขอนิมนต์/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ ทุกรูป/คน ที่เข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์
ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ รายละเอียดตามกำหนดการที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

Recommended Posts