19 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ขอนิมนต์/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ทุกรูป/คน เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดการแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

 

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

Recommended Posts