35 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๑๐)

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ในวันที่ ๒๖กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครราชสีมา

สามารถดาวโหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/mcunkr
มจร โคราช

Recommended Posts