98 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. รายวิชากฎหมายทั่วไป อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ประจำ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเชิงวิชาการ ขึ้น ณ ห้องเรียน A๑๐๑ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ซึ่งได้รับเมตตาจากท่านอาจารย์ปราโมทย์ อ่อนละออ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษมาให้ความรู้ในเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย” แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ทุกหลักสูตร

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

Recommended Posts