Skip to content

Author: นภัสสร กัลปนาท

ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 433 รวมเข้าชม

 433 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๑๙๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รัก

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

คำสั่งแต่งตั้ง รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

 475 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 475 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ #แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มห

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

“๑๓๕ ปี มหาจุฬา” พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก

 683 รวมเข้าชม

 683 รวมเข้าชม “๑๓๕ ปี มหาจุฬา” พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก เนื่องในวาร

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต รวมถึงศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าร่วมงานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วันจำนงค์ ทองประเสริฐ และ วันมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี ในวันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 267 รวมเข้าชม

 267 รวมเข้าชม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต รวมถึงศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าร่

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

 433 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

 433 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๐๓

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

 364 รวมเข้าชม

 364 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๐๒ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งรองผู

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

ประกาศผลสอบ บาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

 2,427 รวมเข้าชม,  6 เข้าชมวันนี้

 2,427 รวมเข้าชม,  6 เข้าชมวันนี้ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัด

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

ประกวดวาดภาพ ระบายสี “แต้มสีเติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ”

 558 รวมเข้าชม

 558 รวมเข้าชม กองทัพไทยจัดประกวดวาดภาพ ระบายสี “แต้มสีเติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ก่อนปฏิบัติงาน ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์

 385 รวมเข้าชม

 385 รวมเข้าชม ขออาราธนา เรียนเชิญ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมเจริญพ

อ่านต่อ »