459 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๓๐๓ /๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการ
————————————-
จึงแต่งตั้งให้ พระมหาทองคำ ฉายา ฐิตเปโม นามสกุล ยืนยิ่ง อายุ ๕๖
พรรษา ๓๕ วิทยฐานะ ป.ธ. ๖ , พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), ศศ.ม. (การบริหารองค์การ)
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

Recommended Posts