387 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๓๐๒ /๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนัก
——————————————–
จึงแต่งตั้งให้ พระครูภาวนาสารบัณฑิต, ดร. (เมธา) ฉายา จนุทสาโร
อายุ ๕๖ พรรษา ๓๔ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ. ๕, พธ.บ. (บริหารรัฐกิจ), ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


Recommended Posts