1,340 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ช่วงบ่ายโดยเริ่มประมาณ ๑๓.๐๐ น. มีการอภิปรายเรื่อง “สันติภาพในมุมมองศาสนา” ซึ่งดำเนินรายการโดย พระครูพิพิธสุตาทร,ดร. อาจารย์ประจำวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตัวแทนศาสนาคริสต์ นายมงซินญอร์แอนดูรว์ วิษณุธัญญอนันต์ รองเลขาธิการพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเสวนาสร้างสันติที่แท้จริง ไม่ใช่การเมือง ไม่ใช่ธุรกิจ แต่เปนมิตรภาพ ถ้าพูดถึงเรื่องอุปสรรคที่ไม่ให้เกิดสันติมีมาก เช่น รื้อฟื้นประวัติศาสตร์ อย่ายึดติดอดีต ต้องกล้าเปิดใจ กล้าให้อภัย ต้องมีเสรีภาพในการพูด

IMG_0508 IMG_0514 IMG_0521 IMG_0528 IMG_0546 IMG_0566
ตัวแทนศาสนาฮินดู นายสถิตย์ กุมาร Ramakrishna Vedanta Association of Thailand กล่าวว่า ศาสนาฮินดูเป็นศาสนาที่กลมเกลียวของมนุษย์และสัตว์ เป็นปรัชญาที่ยั่งยืน เป็นศาสนาที่สอนให้มนุษย์เป็นพี่น้องกัน ทุกคนมีความเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัว ความมีขันติธรรมต่อทุกศาสนา และความกลมเกลียวกันของคนทั้งโลก สามารถซึมซับความคิดต่างๆไว้ในตัวอย่างไม่รู้จบ

IMG_0504 IMG_0505
ตัวแทนศาสนาอิสลาม นาย เอกราช ซาบูร์ ผู้อำนวยการสถาบันสันติภาพและการพัฒนาศึกษานานาชาติ กล่าวว่า สันติภาพของมุสลิมสมัยใหม่
พระเจ้าสร้างกลุ่มชนที่หลากหลายเพื่อให้มนุษย์เคารพความหลากหลายให้อยุ่ร่วมกันอย่างสันติ ทุกศาสนาเป็นคนที่พระเจ้าให้เกียรติทั้งสิ้น

IMG_0546 IMG_0552 IMG_0582 IMG_0600
ก่อนจะจบการอภิปรายในเวลา ๑๖.๓๐ น. มีการมอบของที่ระลึก และถ่ายรูปหมู่นิสิตสันติศึกษากับผู้เข้าร่วมอภิปราย

IMG_0604 IMG_0607
ณ ห้องสันติศึกษา อาคารเรียนรวมชั้น ๔ โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยาอยุธยา

          ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ช่วงบ่ายโดยเริ่มประมาณ ๑๓.๐๐ น. มีการอภิปรายเรื่อง “สันติภาพในมุมมองศาสนา” ซึ่งดำเนินรายการโดย พระครูพิพิธสุตาทร,ดร. อาจารย์ประจำวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตัวแทนศาสนาคริสต์ นายมงซินญอร์แอนดูรว์ วิษณุธัญญอนันต์ รองเลขาธิการพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเสวนาสร้างสันติที่แท้จริง ไม่ใช่การเมือง ไม่ใช่ธุรกิจ แต่เปนมิตรภาพ ถ้าพูดถึงเรื่องอุปสรรคที่ไม่ให้เกิดสันติมีมาก เช่น รื้อฟื้นประวัติศาสตร์ อย่ายึดติดอดีต ต้องกล้าเปิดใจ กล้าให้อภัย ต้องมีเสรีภาพในการพูด

IMG_0508 IMG_0514 IMG_0521 IMG_0528 IMG_0546 IMG_0566
ตัวแทนศาสนาฮินดู นายสถิตย์ กุมาร Ramakrishna Vedanta Association of Thailand กล่าวว่า ศาสนาฮินดูเป็นศาสนาที่กลมเกลียวของมนุษย์และสัตว์ เป็นปรัชญาที่ยั่งยืน เป็นศาสนาที่สอนให้มนุษย์เป็นพี่น้องกัน ทุกคนมีความเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัว ความมีขันติธรรมต่อทุกศาสนา และความกลมเกลียวกันของคนทั้งโลก สามารถซึมซับความคิดต่างๆไว้ในตัวอย่างไม่รู้จบ

IMG_0504 IMG_0505
ตัวแทนศาสนาอิสลาม นาย เอกราช ซาบูร์ ผู้อำนวยการสถาบันสันติภาพและการพัฒนาศึกษานานาชาติ กล่าวว่า สันติภาพของมุสลิมสมัยใหม่
พระเจ้าสร้างกลุ่มชนที่หลากหลายเพื่อให้มนุษย์เคารพความหลากหลายให้อยุ่ร่วมกันอย่างสันติ  ทุกศาสนาเป็นคนที่พระเจ้าให้เกียรติทั้งสิ้น

IMG_0546 IMG_0552 IMG_0582 IMG_0600
ก่อนจะจบการอภิปรายในเวลา ๑๖.๓๐ น. มีการมอบของที่ระลึก และถ่ายรูปหมู่นิสิตสันติศึกษากับผู้เข้าร่วมอภิปราย

IMG_0604 IMG_0607
ณ ห้องสันติศึกษา อาคารเรียนรวมชั้น ๔ โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยาอยุธยา

Recommended Posts