14 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

         โครงสร้าง เนื้อหาสาระ และประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องในคัมภีร์มหาวรรค คัมภีร์จุลวรรค และคัมภีร์ปริวาร เช่น เหตุการณ์ในช่วงเเรกการตรัสรู้ วิธีการอุปสมบท การปกครองคณะสงฆ์ สาเหตุการแตกแยกทางคณะสงฆ์สังฆกรรมต่าง ๆ ธรรมเนียมปฏิบัติของสงฆ์ การทำสังคายนาพระธรรมวินัย คำถาม – คำตอบเรื่องอุโบสถเป็นต้น วิธีการฟ้องร้อง และการลงโทษในสังคมสงฆ์
          วันเสาร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
          ผู้บรรยาย : พระมหาสมเดช ตปสีโล, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการและวิจัย สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

Recommended Posts