14 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์,ดร. อัคคมหาบัณฑิต, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานการเสวนาหลักสูตรของวิทยาลัยพระธรรมทูต เรื่อง “มาตรฐานและการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่ออนาคตพระพุทธศาสนาและสังคม” โดยมี นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำการเปิดหลักสูตรปริญญาโท-เอก ของวิทยาลัยพระธรรมทูต มี รศ.ดร.มารุต พัฒผล อาจารย์สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้คำแนะนำ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการเสวนา ณ ห้องประชุม 205 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ ภายใต้การคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด-19

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูตพระมหาวิเชียร สุธีโร 

รายงาน: พระมหาวิเชียร สุธีโร  ป.ธ.๙, พธ.ม.

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูตนายลิขิต บุญละคร

วิทยาลัยพระธรรมทูต

Recommended Posts