53 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 4

มจร. วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส

Recommended Posts