54 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๑๐ รายการ
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มจร. วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส

Recommended Posts