56 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบุคลากรของวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
ทั้งสองท่าน  ที่ได้รับรางวัลนักวิจัย “ระดับดี”  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

มจร. วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส

Recommended Posts