52 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

มจร.วข.อุบลฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

Recommended Posts