12 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting และระบบ Mcu E-meeting เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทุกรูป/ท่าน ได้ประชุมรวมกัน เพื่อขับเคลื่อนวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม โดยการประชุมในครั้งนี้ แต่ละสำนักงาน, หลักสูตร, กลุ่มงาน ของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอประเด็นต่างๆ แจ้งในที่ประชุม อาทิเช่น สรุปยอดค้างค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔, สรุปการเบิก-จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ, (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เป็นต้น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

The post ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts