54 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้จัดประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔  ผ่านระบบออนไลน์ Google meeting นำโดย นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย ได้เป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ แต่ละส่วนงานในสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบ ระหว่างวันที่ ๙ มิถุนายน – ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้รับฟังข้อปฏิบัติ ในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ จากประธานในการประชุม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงาน เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

The post ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts