539 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่น, นายศักธินันท์  ศรีหาบงค์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น และนางสาวพิมวดี  คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ติดต่อประสานงานและประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การขอต่อใบอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่า ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

The post การขอต่อใบอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าฯ appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts