สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ “อนุมัติการสำเร็จการศึกษา”

6 พ.ค. 64
สำนักทะเบียนและวัดผล รวบรวมรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ เพื่อให้ “สภาวิชาการ” พิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้เรียนครบตามหลักสูตร เพื่อขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญา/ประกาศนียบัตร และนำเสนอต่อสภาวิทยาลัยต่อไปในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นี้
1. ระดับปริญญาตรี
2. ระดับประกาศนียบัตร
-ป.บส.
-ป.พศ.
-ป.สศ.
-ป.ลน.
-ป.ครูสติ
-หลักสูตรรายวิชาสามัญเพิ่มเติม (ป.ธ.3)

สำนักทะเบียนและวัดผล

Recommended Posts