วันฉัตรมงคล​ 2564
“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี”

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สำนักทะเบียนและวัดผล

Recommended Posts