เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย จัดพิธีไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่และพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.), ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์ ทั้งนี้ยังได้รับความเมตตาจากนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส. จังหวัดเลย เขต 1 ได้มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตของมหาวิทยาลัย การจัดพิธีไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่นั้นเพื่อแสดงถึงความเคารพและระลึกถึงอุปการคุณ แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และช่วยให้นิสิตได้ประพฤติปฏิบัติสัมพันธ์อันดี ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อกันและกัน

Recommended Posts