กองกิจการนิสิต มจร. จัดโครงการสร้างเสริมอัตลักษณ์นิสิต มจร. สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตได้ทราบคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ตามนวลักษณ์ ๙ ประการของมหาวิทยาลัย ได้ทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และสามารถปรับตัวในระบบการศึกษา ตระหนักให้เกียรติภูมิและเกียรติศักดิ์ของความเป็นนิสิต มจร.
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ มีนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑ เข้าโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน ๔๓๒ รูป/คน โดยมี พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มจร. เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “รู้จักและภาคภูมิใจในความเป็นลูกศิษย์ มจร.

Recommended Posts