พิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
———————————
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ : พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต ความว่า “คนไม่รู้หนังสือเหมือนกระบือตาบอด ไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ ไม่รู้หนองน้ำอยู่แห่งไหน
ความพรากเพียร ขยันเรียนหนังสือ นั้นคือผู้ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาและการดำเนินชีวิต”ณ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

Recommended Posts