874 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

กำหนดการ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวามหาราช

ประจำปี ๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

————————

เวลา ๑๒.๓๐ น.    ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตทุกรูป/คน ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ                                         พระเจ้าอยู่หัว

งทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และพร้อมกัน ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา

เวลา ๑๓.๓๐ น.  พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

– ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คฤหัสถ์แต่งชุดปกติขาว และนิสิตคฤหัสถ์

ยืนแถวหันหน้าไปทางพระบรมฉายาลักษณ์

–  ผศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม  รองอธิกรบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ขึ้นไปทำความเคารพธงชาติ ไหว้พระ และเปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์เดินลงมายืนหน้าแถวกล่าวอาเศียรวาท

– ดร. แสวง นิลนามะ หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา  ขับเสภา

– ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คฤหัสถ์แต่งชุดปกติขาว และนิสิตคฤหัสถ์

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชา ยืนถวายความเคารพพร้อมกัน

– กลับมานั่งประจำเก้าอี้

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

– พิธีกรอาราธนาศีล

– พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ให้ศีล

– พิธีกร อาราธนาพระปริตร

– พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตทุ

เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ฯ เสร็จแล้วเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลต่อจากนั้น กล่าวสัมโมทนียกถา

– ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิตอนุโมทนา เป็นภาษาบาลี

– ผศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กรวดน้ำ

เวลา ๑๖.๐๐ น.     – เป็นอันเสร็จพิธี

——————————-

หมายเหตุ :    ๑. พิธีกร

– พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ  ผู้อำนวยการสำนักพระสอนศีลธรรม

– ผศ.ดร. อิทธิพล  แก้วพิลา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

– ผศ.ดร. เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พิธีกรภาษาอังกฤษ

– ผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตบรรพชิตห่มดองรัดอก

– ผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่คฤหัสถ์แต่งชุดปกติขาว นิสิตคฤหัสถ์แต่งชุดนิสิตตามระเบียบมหาวิทยาลัย

๒. กำหนดการนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Recommended Posts