11 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

]

รวมเข้าชม 5 , เข้าชมวันนี้ 5 

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล), รศ. ดร. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร ได้มอบหมาย พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ รองผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พร้อมด้วยบุคลากรส่วนหอสมุดกลาง ทุกรูปหรือคน ให้การต้อนรับ ดร. ดวงกมล ทองคณารักษ์ อาจารย์ภาควิชาภาษาต่างประเทศ และนิสิตชั้นปีที่ ๔ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มจร ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนการสอนในวิชา การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับอาชีพ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การฟังการพูดภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ตรง บูรณาการกับวิชาที่เรียนและประยุกต์ใช้ความรู้ในการศึกษาต่อ

ในการนี้ นางสาวยศวดี อารมณ์ดี บรรณารักษ์ นางนวพร เอะเวอร์เรทท์ บรรณารักษ์ และนางณชิตา แก้วทองใหญ่ บรรณารักษ์ ได้แนะนำประวัติของส่วนหอสมุดกลาง การสมัครสมาชิก การยืมคืน และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด พร้อมกับนำนิสิตเรียนรู้วิธีการสืบค้นหนังสือ และนำเยี่ยมชมงานด้านต่าง ๆ ของส่วนหอสมุดกลาง  การศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการสืบค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัยเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป

ในนามผู้บริหารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุโมทนากุศลเจตนาของพระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ. ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และคณาจารย์ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ที่เปิดโอกาส สนับสนุน กระตุ้นให้อาจารย์และนิสิต ได้ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียนจากผู้ปฏิบัติงานจริงซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงแก่นิสิต มา ณ โอกาสนี้

อนึ่ง ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะใช้บริการอ่าน สืบค้นหนังสือหรืองานวิจัย สามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่ส่วนหอสมุดกลาง อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันและเวลาทำการ  วันหยุด วันพระและวันอาทิตย์ หรือสืบค้นได้จากเว็บไซต์ https://lib.mcu.ac.th/ ของส่วนหอสมุดกลางได้ตลอดเวลา.

ข่าวโดย : พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง

 

 

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชิวทยาลัย

Recommended Posts