8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

การประชุมเสวนาพัฒนาแผนสถาบันภาษา มจร

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธานพร้อมกับผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเสวนาการจัดทำแผนพัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวิทยากร ร่วมการเสวนา ประกอบด้วย พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร. คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์, พระเมธีวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ, พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโน, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา, รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ โดยมี พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา ดำเนินการเสวนา ณ ห้องพุทธปัญญา ชั้น ๒ อาคาร สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ตึก ๑) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Language Institute’s Strategic Plan Development Discussion Meeting

On 21 November, 2566, at 13:00, Assoc. Prof. Dr. Phramaha Pairat Dhammadipo, , Director of the Language Institute, presided over the meeting along with administrators, lecturers and staff to discuss the new strategic development plan for the Language Institute, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. The discussion involved Assoc. Prof. Dr. Phrakru Sangkarak Ekapatra Abhichando, Dean of the Faculty of Humanities; Prof. Dr. Phramethiwatcharabundit, , Director of the International Buddhist Studies College; Assoc. Prof. Dr. Phramaha Phuen Kitthisophon, Assistant to the Vice President for Quality Assurance; and Assoc. Prof. Dr. konit Sritong, Deputy Director of the International Buddhist Studies College. The discussion meeting was conducted at the Buddhapañña Room, 2nd floor, IBSC (Building 1), Mahachulalongkornrajavidyalaya University. In this regard, Dr. Phramaha Santi Dhirabhado, director for administrative division of Language Institute, performed this meeting as moderator, at Buddhaghosacharya building (building 1), IBSC, MCU

The post การประชุมเสวนาพัฒนาแผนสถาบันภาษา มจร appeared first on สถาบันภาษา | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สถาบันภาษา | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts