6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๑ น. พระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มจร รายงานรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมพิธีมอบถวายพระไตรปิฎก แก่คณะสงฆ์วัดจงไถซาน สาธารณรัฐจีน ปรารภมงคลสมัยครบรอบ ๑ ปี แห่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (The First Anniversary of MoU between Chung Tai Chan Monastery and MCU)วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร พระนครศรีอยุธยา

การเตรียมความพร้อมพิธีมอบถวายพระไตรปิฎก ประกอบด้วย (๑) การจองห้องประชุม ๔๐๑ (๒) การออกหนังสืออาราธนาอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ (๓) การเตรียมน้ำปานะ ของว่าง ภัตตาหารเพล เจ (๔) การเตรียมพระไตรปิฎก ฉบับ มจร และพระไตรปิฎก ฉบับสังคายนา (๕) การเตรียมของที่ระลึก พระพุทธรูป ชุดน้ำชา แก้วเบญจรงค์ เหรียญหลวงพ่อโสธร เป็นต้น (๖) ป้ายประชาสัมพันธ์ (๗) การถ่ายทอดสดและการบันทึกภาพ ช่างกล้อง (๘) คำกล่าวถวายรายงานอธิการบดี (๙) เชิญพิธีกร ภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (๑๐) การมอบภาระหน้าที่แต่ละรูป/คน รับผิดชอบ (๑๑) การจัดทำกำหนดการภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (๑๒) การคัดเลือกบุคคลหน้าตาดีถือของที่ระลึก (๑๓) การนำคณะสงฆ์วัดจงไถซาน เยี่ยมชม มจร

ขออนุโมทนาชื่นชมผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มา ณ โอกาสนี้ฯ

กองวิเทศสัมพันธ์

Recommended Posts