7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุมการเสวนาเชิงวิชาการ ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ครั้งที่ ๗ (7th Buddhist – Christian Colloquium)ความเห็นอกเห็นใจและความรักอย่างไม่เห็นแก่ตัวในการเสวนาเพื่อเยียวยามนุษยชาติและโลกที่บอบช้ำ (Karuna and Agape in dialogue for Healing a Wounded Humanity and the Earth)  ณ หอประชุม ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย น้อมถวายการปฏิสันถารท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์

การนี้ พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถวายรายงานต่อเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ จากนั้น เจ้าประคุณสมเด็จฯ เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาและกล่าวเปิดการประชุมการเสวนาเชิงวิชาการ

ต่อมา เวลา ๑๑.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เมตตาปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ ความเห็นอกเห็นใจ เพื่อเยียวยามนุษยชาติและโลกที่บอบช้ำ(Karuna for Healing a Wounded Humanity and the Earth)

โอกาสนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร รับบัญชาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรและปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามแปล การสนทนาปฏิสันถารระหว่างเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์และพระคาร์ดินัล มิเกล อังเกิล อายูโซ กีโซต์,MCCJ ผู้แทนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสฯกองวิเทศสัมพันธ์

Recommended Posts