6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุมการเสวนาเชิงวิชาการ ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ครั้งที่ ๗ (7th Buddhist – Christian Colloquium)ความเห็นอกเห็นใจและความรักอย่างไม่เห็นแก่ตัวในการเสวนาเพื่อเยียวยามนุษยชาติและโลกที่บอบช้ำ (Karuna and Agape in dialogue for Healing a Wounded Humanity and the Earth) ณ หอประชุม ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย น้อมถวายการปฏิสันถารท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์

การนี้ พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถวายรายงานต่อเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ จากนั้น เจ้าประคุณสมเด็จฯ เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาและกล่าวเปิดการประชุมการเสวนาเชิงวิชาการ

ต่อมา เวลา ๑๑.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เมตตาปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ ความเห็นอกเห็นใจ เพื่อเยียวยามนุษยชาติและโลกที่บอบช้ำ(Karuna for Healing a Wounded Humanity and the Earth)

โอกาสนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร รับบัญชาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรและปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามแปล การสนทนาปฏิสันถารระหว่างเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์และพระคาร์ดินัล มิเกล อังเกิล อายูโซ กีโซต์,MCCJ ผู้แทนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

พร้อมกันนี้ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยพระธรรมทูต ประกอบด้วย พระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตฝ่ายบริหาร พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตฝ่ายวิชาการ พระมหาวิเชียร สุธีโร ป.ธ.๙ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และพระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นำลูกศิษย์หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาพระธรรมทูตเข้าร่วมประชุมการเสวนาเชิงวิชาการ ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ในครั้งนี้ด้วย ฯ

กองวิเทศสัมพันธ์

Recommended Posts