32 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]วันอังคารที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระมหาประยูร โชติวโร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร จ.พระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

วิทยาลัยพระธรรมทูต : Dhammaduta College

Recommended Posts