22 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดการสอบวัดผลปลายภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.ม.) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 ณ ห้องเรียน 101อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

Recommended Posts