18 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ โดย พระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี, รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน ๒ ท่าน ได้แก่ ๑. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ประธานกรรมการ ๒. อ.วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต กรรมการ ณ ห้องประชุมพระเทพเวที ๒๐๒ ชั้นที่ ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ และผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

Recommended Posts