24 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
นางสาวกนิษฐา มหาวงศ์ทอง บรรณารักษ์
วันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ อาคารพระสัทธรรม ชั้น ๒ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts