4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

เพื่อให้การสอบวัดผลการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ ในระดับประกาศนียบัตรฯ และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และความในข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๖

จึงขอประกาศกำหนดการสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดังนี้

Download (PDF, 352KB)

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

Recommended Posts