9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระมหาสุร ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาวิเชียร สุธีโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และคณะเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ แสดงมุทิตา พระเมธีวชิรบัณฑิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เนื่องในมงคลดิถีที่ ท่านได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ในราชทินนามที่ พระเมธีวัชรบัณฑิต ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร พระนครศรีอยุธยาฯ

กองวิเทศสัมพันธ์

Recommended Posts