7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาให้โอกาส พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำ พระธรรมาจารย์เปิ่นซิง (Venerable Ben Xing) เจ้าอาวาสวัดไคหยวน เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ( Kaiyuan Monastery, Fuzhoa- Fujian, The People’ Republic of China) อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์ฝูเจี้ยน เข้าถวายสักการะ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและหารือเรื่อง การประชุมสัมมนานานาชาติ เถรวาท-มหายาน วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU และเรื่อง การร่วมเป็นเกียรติในพิธีสมโภช ๔๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์ฝูเจี้ยน ในวันที่ ๘-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โอกาสนี้ …

อธิการบดี เมตตาให้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำเจ้าอาวาสวัดไคหยวน เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าสักการะและหารือเรื่องการลงนาม MoU Read More »

วิทยาลัยพระธรรมทูต : Dhammaduta College

Recommended Posts