22 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

ผลงานนิสิต รุ่น ๑๐ หลักสูตร พธ.ด. ภาคเสาร์-อาทิตย์ และรุ่น ๒๑ ภาคปกติ
โครงการภูมิปัญญาวิถีพุทธ 
ประกอบรายวิชา สัมมนาพระพุทธศาสนากับสังคมโลกยุคใหม่
ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๖๖
ลงภาคสนาม ณ ศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะท้าย วัดป่าโนนสะอาด นครราชสีมา
****************************************

*******************************

บัณฑิตวิทยาลัย

Recommended Posts