24 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. พระมหาประยูร โชติวโร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต บรรยายพิเศษหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา วิชาสหวิทยาการในพระไตรปิฎก ในหัวข้อเรื่องสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในพระไตรปิฎก โดยได้รับนิมนต์จาก พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ, รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร มจร นิสิตมีความสนใจตั้งใจเป็นอย่างมากในการรับฟังการบรรยาย บรรยายผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

วิทยาลัยพระธรรมทูต : Dhammaduta College

Recommended Posts