24 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตฝ่ายบริหาร พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตฝ่ายวิชาการ พระมหาวิเชียร สุธีโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ร่วมกับผู้แทนสำนักงบประมาณ ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มจร พระนครศรีอยุธยา

กองวิเทศสัมพันธ์

Recommended Posts